อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 169 92 54.44
อำเภอ02 21 1 4.76
อำเภอ03 37 19 51.35
อำเภอ04 21 0 0.00
อำเภอ05 40 4 10.00
อำเภอ06 23 4 17.39
อำเภอ07 8 0 0.00
อำเภอ08 9 0 0.00
อำเภอ09 16 0 0.00
อำเภอ10 6 1 16.67
อำเภอ11 24 1 4.17
รวม 374 122 32.62
แยกรายอำเภอ ของ COCกำแพงเพชร
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCกำแพงเพชร ในทุกกลุ่มโรค

พฤษภาคม 15, 2018 - มิถุนายน 14, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองกำแพงเพชร 162 7 0 169 87 5 0 92 54.44%
02_ไทรงาม 20 0 1 21 1 0 0 1 4.76%
03_คลองลาน 35 1 1 37 18 1 0 19 51.35%
04_ขาณุวรลักษบุรี 20 0 1 21 0 0 0.00%
05_คลองขลุง 38 1 1 40 3 1 0 4 10.00%
06_พรานกระต่าย 22 1 0 23 3 1 0 4 17.39%
07_ลานกระบือ 8 0 0 8 0 0 0.00%
08_ทรายทองวัฒนา 9 0 0 9 0 0 0.00%
09_ปางศิลาทอง 14 2 0 16 0 0 0.00%
10_บึงสามัคคี 6 0 0 6 1 0 0 1 16.67%
11_โกสัมพีนคร 23 1 0 24 1 0 0 1 4.17%
รวม 357 13 4 374 114 8 0 122 32.62 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดกำแพงเพชร

พฤษภาคม 15, 2018 - มิถุนายน 14, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก260
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)56
3หลังผ่าตัด18
4วัณโรค10
5เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)6
6STEMI4
7COPD4
8เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)4
9Palliative Care3
10กระดูกและข้อ3

ข้อมูลช่วง: 15-05-2018 ถึง 14-06-2018 | ประมวลผล ณ :20-08-2018 01:44:16