อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 162 120 74.07
อำเภอ02 21 2 9.52
อำเภอ03 37 24 64.86
อำเภอ04 21 0 0.00
อำเภอ05 38 38 100.00
อำเภอ06 23 7 30.43
อำเภอ07 8 0 0.00
อำเภอ08 10 0 0.00
อำเภอ09 17 0 0.00
อำเภอ10 6 4 66.67
อำเภอ11 23 12 52.17
รวม 366 207 56.56
แยกรายอำเภอ ของ COCกำแพงเพชร
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCกำแพงเพชร ในทุกกลุ่มโรค

พฤษภาคม 15, 2018 - มิถุนายน 14, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองกำแพงเพชร 154 8 0 162 113 7 0 120 74.07%
02_ไทรงาม 20 0 1 21 2 0 0 2 9.52%
03_คลองลาน 35 1 1 37 23 1 0 24 64.86%
04_ขาณุวรลักษบุรี 20 0 1 21 0 0 0.00%
05_คลองขลุง 36 1 1 38 36 1 1 38 100.00%
06_พรานกระต่าย 22 1 0 23 6 1 0 7 30.43%
07_ลานกระบือ 8 0 0 8 0 0 0.00%
08_ทรายทองวัฒนา 10 0 0 10 0 0 0.00%
09_ปางศิลาทอง 15 2 0 17 0 0 0.00%
10_บึงสามัคคี 6 0 0 6 4 0 0 4 66.67%
11_โกสัมพีนคร 21 2 0 23 10 2 0 12 52.17%
รวม 347 15 4 366 194 12 1 207 56.56 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดกำแพงเพชร

พฤษภาคม 15, 2018 - มิถุนายน 14, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก253
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)56
3หลังผ่าตัด17
4วัณโรค10
5เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)6
6STEMI4
7COPD4
8เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)4
9Palliative Care3
10กระดูกและข้อ3

ข้อมูลช่วง: 15-05-2018 ถึง 14-06-2018 | ประมวลผล ณ :20-01-2019 16:43:32