อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 171 73 42.69
อำเภอ02 22 1 4.55
อำเภอ03 37 6 16.22
อำเภอ04 21 0 0.00
อำเภอ05 40 3 7.50
อำเภอ06 23 4 17.39
อำเภอ07 8 0 0.00
อำเภอ08 9 0 0.00
อำเภอ09 16 0 0.00
อำเภอ10 6 1 16.67
อำเภอ11 22 1 4.55
รวม 375 89 23.73
แยกรายอำเภอ ของ COCกำแพงเพชร
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCกำแพงเพชร ในทุกกลุ่มโรค

พฤษภาคม 15, 2018 - มิถุนายน 14, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองกำแพงเพชร 160 11 0 171 64 9 0 73 42.69%
02_ไทรงาม 21 0 1 22 1 0 0 1 4.55%
03_คลองลาน 35 1 1 37 6 0 0 6 16.22%
04_ขาณุวรลักษบุรี 20 0 1 21 0 0 0.00%
05_คลองขลุง 38 1 1 40 3 0 0 3 7.50%
06_พรานกระต่าย 22 1 0 23 3 1 0 4 17.39%
07_ลานกระบือ 8 0 0 8 0 0 0.00%
08_ทรายทองวัฒนา 9 0 0 9 0 0 0.00%
09_ปางศิลาทอง 14 2 0 16 0 0 0.00%
10_บึงสามัคคี 6 0 0 6 1 0 0 1 16.67%
11_โกสัมพีนคร 21 1 0 22 1 0 0 1 4.55%
รวม 354 17 4 375 79 10 0 89 23.73 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดกำแพงเพชร

พฤษภาคม 15, 2018 - มิถุนายน 14, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก261
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)56
3หลังผ่าตัด18
4วัณโรค10
5เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)6
6STEMI4
7COPD4
8เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)4
9Palliative Care3
10กระดูกและข้อ3

ข้อมูลช่วง: 15-05-2018 ถึง 14-06-2018 | ประมวลผล ณ :23-06-2018 02:33:10