อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 161 114 70.81
อำเภอ02 21 2 9.52
อำเภอ03 37 21 56.76
อำเภอ04 21 0 0.00
อำเภอ05 38 4 10.53
อำเภอ06 23 7 30.43
อำเภอ07 8 0 0.00
อำเภอ08 10 0 0.00
อำเภอ09 17 0 0.00
อำเภอ10 6 3 50.00
อำเภอ11 25 3 12.00
รวม 367 154 41.96
แยกรายอำเภอ ของ COCกำแพงเพชร
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCกำแพงเพชร ในทุกกลุ่มโรค

พฤษภาคม 15, 2018 - มิถุนายน 14, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองกำแพงเพชร 153 8 0 161 107 7 0 114 70.81%
02_ไทรงาม 20 0 1 21 2 0 0 2 9.52%
03_คลองลาน 35 1 1 37 20 1 0 21 56.76%
04_ขาณุวรลักษบุรี 20 0 1 21 0 0 0.00%
05_คลองขลุง 36 1 1 38 3 1 0 4 10.53%
06_พรานกระต่าย 22 1 0 23 6 1 0 7 30.43%
07_ลานกระบือ 8 0 0 8 0 0 0.00%
08_ทรายทองวัฒนา 10 0 0 10 0 0 0.00%
09_ปางศิลาทอง 15 2 0 17 0 0 0.00%
10_บึงสามัคคี 6 0 0 6 3 0 0 3 50.00%
11_โกสัมพีนคร 24 1 0 25 2 1 0 3 12.00%
รวม 349 14 4 367 143 11 0 154 41.96 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดกำแพงเพชร

พฤษภาคม 15, 2018 - มิถุนายน 14, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก254
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)56
3หลังผ่าตัด17
4วัณโรค10
5เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)6
6STEMI4
7COPD4
8เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)4
9Palliative Care3
10กระดูกและข้อ3

ข้อมูลช่วง: 15-05-2018 ถึง 14-06-2018 | ประมวลผล ณ :18-10-2018 21:51:54