อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 154 116 75.32
อำเภอ02 21 3 14.29
อำเภอ03 47 25 53.19
อำเภอ04 20 0 0.00
อำเภอ05 43 43 100.00
อำเภอ06 37 7 18.92
อำเภอ07 9 0 0.00
อำเภอ08 4 0 0.00
อำเภอ09 14 0 0.00
อำเภอ10 1 0 0.00
อำเภอ11 23 18 78.26
รวม 373 212 56.84
แยกรายอำเภอ ของ COCกำแพงเพชร
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCกำแพงเพชร ในทุกกลุ่มโรค

มิถุนายน 12, 2018 - กรกฎาคม 12, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองกำแพงเพชร 140 7 7 154 104 5 7 116 75.32%
02_ไทรงาม 21 0 0 21 3 0 0 3 14.29%
03_คลองลาน 47 0 0 47 25 0 0 25 53.19%
04_ขาณุวรลักษบุรี 19 0 1 20 0 0 0.00%
05_คลองขลุง 40 2 1 43 40 2 1 43 100.00%
06_พรานกระต่าย 37 0 0 37 7 0 0 7 18.92%
07_ลานกระบือ 7 1 1 9 0 0 0.00%
08_ทรายทองวัฒนา 4 0 0 4 0 0 0.00%
09_ปางศิลาทอง 14 0 0 14 0 0 0.00%
10_บึงสามัคคี 1 0 0 1 0 0 0.00%
11_โกสัมพีนคร 23 0 0 23 18 0 0 18 78.26%
รวม 353 10 10 373 197 7 8 212 56.84 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดกำแพงเพชร

มิถุนายน 12, 2018 - กรกฎาคม 12, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก234
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)64
3หลังผ่าตัด31
4เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)9
5กระดูกและข้อ9
6วัณโรค8
7เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)7
8เด็ก5
9STEMI3
10CAPD (ล้างไตฯ)1

ข้อมูลช่วง: 12-06-2018 ถึง 12-07-2018 | ประมวลผล ณ :23-02-2019 10:41:42