อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 154 112 72.73
อำเภอ02 21 3 14.29
อำเภอ03 47 25 53.19
อำเภอ04 20 0 0.00
อำเภอ05 43 43 100.00
อำเภอ06 38 6 15.79
อำเภอ07 9 0 0.00
อำเภอ08 4 0 0.00
อำเภอ09 14 0 0.00
อำเภอ10 1 0 0.00
อำเภอ11 23 1 4.35
รวม 374 190 50.80
แยกรายอำเภอ ของ COCกำแพงเพชร
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCกำแพงเพชร ในทุกกลุ่มโรค

มิถุนายน 12, 2018 - กรกฎาคม 12, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองกำแพงเพชร 141 6 7 154 101 4 7 112 72.73%
02_ไทรงาม 21 0 0 21 3 0 0 3 14.29%
03_คลองลาน 47 0 0 47 25 0 0 25 53.19%
04_ขาณุวรลักษบุรี 19 0 1 20 0 0 0.00%
05_คลองขลุง 40 2 1 43 40 2 1 43 100.00%
06_พรานกระต่าย 38 0 0 38 6 0 0 6 15.79%
07_ลานกระบือ 7 1 1 9 0 0 0.00%
08_ทรายทองวัฒนา 4 0 0 4 0 0 0.00%
09_ปางศิลาทอง 14 0 0 14 0 0 0.00%
10_บึงสามัคคี 1 0 0 1 0 0 0.00%
11_โกสัมพีนคร 23 0 0 23 1 0 0 1 4.35%
รวม 355 9 10 374 176 6 8 190 50.80 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดกำแพงเพชร

มิถุนายน 12, 2018 - กรกฎาคม 12, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก235
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)64
3หลังผ่าตัด31
4เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)9
5กระดูกและข้อ9
6วัณโรค8
7เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)7
8เด็ก5
9STEMI3
10CAPD (ล้างไตฯ)1

ข้อมูลช่วง: 12-06-2018 ถึง 12-07-2018 | ประมวลผล ณ :18-11-2018 18:20:10