อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 155 103 66.45
อำเภอ02 21 3 14.29
อำเภอ03 47 25 53.19
อำเภอ04 20 0 0.00
อำเภอ05 43 4 9.30
อำเภอ06 38 1 2.63
อำเภอ07 9 0 0.00
อำเภอ08 4 0 0.00
อำเภอ09 14 0 0.00
อำเภอ10 1 0 0.00
อำเภอ11 23 1 4.35
รวม 375 137 36.53
แยกรายอำเภอ ของ COCกำแพงเพชร
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCกำแพงเพชร ในทุกกลุ่มโรค

มิถุนายน 12, 2018 - กรกฎาคม 12, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองกำแพงเพชร 142 6 7 155 92 4 7 103 66.45%
02_ไทรงาม 21 0 0 21 3 0 0 3 14.29%
03_คลองลาน 47 0 0 47 25 0 0 25 53.19%
04_ขาณุวรลักษบุรี 19 0 1 20 0 0 0.00%
05_คลองขลุง 40 2 1 43 3 1 0 4 9.30%
06_พรานกระต่าย 38 0 0 38 1 0 0 1 2.63%
07_ลานกระบือ 7 1 1 9 0 0 0.00%
08_ทรายทองวัฒนา 4 0 0 4 0 0 0.00%
09_ปางศิลาทอง 14 0 0 14 0 0 0.00%
10_บึงสามัคคี 1 0 0 1 0 0 0.00%
11_โกสัมพีนคร 23 0 0 23 1 0 0 1 4.35%
รวม 356 9 10 375 125 5 7 137 36.53 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดกำแพงเพชร

มิถุนายน 12, 2018 - กรกฎาคม 12, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก235
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)65
3หลังผ่าตัด31
4เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)9
5กระดูกและข้อ9
6วัณโรค8
7เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)7
8เด็ก5
9STEMI3
10CAPD (ล้างไตฯ)1

ข้อมูลช่วง: 12-06-2018 ถึง 12-07-2018 | ประมวลผล ณ :22-09-2018 01:08:45