อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 554 335 60.47
อำเภอ02 23 0 0.00
อำเภอ03 43 7 16.28
อำเภอ04 23 0 0.00
อำเภอ05 40 3 7.50
อำเภอ06 37 0 0.00
อำเภอ07 17 0 0.00
อำเภอ08 7 0 0.00
อำเภอ09 15 0 0.00
อำเภอ10 6 1 16.67
อำเภอ11 25 1 4.00
รวม 790 347 43.92
แยกรายอำเภอ ของ COCกำแพงเพชร
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCกำแพงเพชร ในทุกกลุ่มโรค

สิงหาคม 16, 2018 - กันยายน 15, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองกำแพงเพชร 494 43 17 554 291 31 13 335 60.47%
02_ไทรงาม 19 3 1 23 0 0 0.00%
03_คลองลาน 41 0 2 43 6 0 1 7 16.28%
04_ขาณุวรลักษบุรี 22 1 0 23 0 0 0.00%
05_คลองขลุง 39 1 0 40 3 0 0 3 7.50%
06_พรานกระต่าย 36 1 0 37 0 0 0.00%
07_ลานกระบือ 13 3 1 17 0 0 0.00%
08_ทรายทองวัฒนา 7 0 0 7 0 0 0.00%
09_ปางศิลาทอง 14 1 0 15 0 0 0.00%
10_บึงสามัคคี 3 3 0 6 1 0 0 1 16.67%
11_โกสัมพีนคร 24 0 1 25 1 0 0 1 4.00%
รวม 712 56 22 790 302 31 14 347 43.92 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดกำแพงเพชร

สิงหาคม 16, 2018 - กันยายน 15, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก280
2อื่นๆ155
3หลอดเลือดสมอง(Stroke)72
4กระดูกและข้อ61
5ตา49
6เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)28
7ENT28
8เด็ก27
9หลังผ่าตัด25
10เจ็บป่วยเรื้อรัง(HT)13

ข้อมูลช่วง: 16-08-2018 ถึง 15-09-2018 | ประมวลผล ณ :22-09-2018 01:40:56