อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 554 428 77.26
อำเภอ02 23 1 4.35
อำเภอ03 42 22 52.38
อำเภอ04 22 0 0.00
อำเภอ05 40 23 57.50
อำเภอ06 37 1 2.70
อำเภอ07 16 1 6.25
อำเภอ08 7 0 0.00
อำเภอ09 15 2 13.33
อำเภอ10 6 4 66.67
อำเภอ11 25 1 4.00
รวม 787 483 61.37
แยกรายอำเภอ ของ COCกำแพงเพชร
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCกำแพงเพชร ในทุกกลุ่มโรค

สิงหาคม 16, 2018 - กันยายน 15, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองกำแพงเพชร 490 47 17 554 370 42 16 428 77.26%
02_ไทรงาม 19 3 1 23 1 0 0 1 4.35%
03_คลองลาน 40 0 2 42 21 0 1 22 52.38%
04_ขาณุวรลักษบุรี 21 1 0 22 0 0 0.00%
05_คลองขลุง 39 1 0 40 22 1 0 23 57.50%
06_พรานกระต่าย 36 1 0 37 1 0 0 1 2.70%
07_ลานกระบือ 13 2 1 16 0 1 0 1 6.25%
08_ทรายทองวัฒนา 7 0 0 7 0 0 0.00%
09_ปางศิลาทอง 14 1 0 15 2 0 0 2 13.33%
10_บึงสามัคคี 3 3 0 6 3 1 0 4 66.67%
11_โกสัมพีนคร 24 0 1 25 1 0 0 1 4.00%
รวม 706 59 22 787 421 45 17 483 61.37 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดกำแพงเพชร

สิงหาคม 16, 2018 - กันยายน 15, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก279
2อื่นๆ155
3หลอดเลือดสมอง(Stroke)71
4กระดูกและข้อ60
5ตา49
6เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)28
7ENT28
8เด็ก27
9หลังผ่าตัด25
10เจ็บป่วยเรื้อรัง(HT)13

ข้อมูลช่วง: 16-08-2018 ถึง 15-09-2018 | ประมวลผล ณ :18-11-2018 18:49:42