อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 551 491 89.11
อำเภอ02 23 2 8.70
อำเภอ03 43 22 51.16
อำเภอ04 22 2 9.09
อำเภอ05 39 31 79.49
อำเภอ06 38 2 5.26
อำเภอ07 17 1 5.88
อำเภอ08 7 0 0.00
อำเภอ09 15 7 46.67
อำเภอ10 6 4 66.67
อำเภอ11 25 16 64.00
รวม 786 578 73.54
แยกรายอำเภอ ของ COCกำแพงเพชร
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCกำแพงเพชร ในทุกกลุ่มโรค

สิงหาคม 16, 2018 - กันยายน 15, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองกำแพงเพชร 487 47 17 551 429 45 17 491 89.11%
02_ไทรงาม 19 3 1 23 2 0 0 2 8.70%
03_คลองลาน 41 0 2 43 21 0 1 22 51.16%
04_ขาณุวรลักษบุรี 21 1 0 22 2 0 0 2 9.09%
05_คลองขลุง 38 1 0 39 30 1 0 31 79.49%
06_พรานกระต่าย 37 1 0 38 2 0 0 2 5.26%
07_ลานกระบือ 14 2 1 17 0 1 0 1 5.88%
08_ทรายทองวัฒนา 7 0 0 7 0 0 0.00%
09_ปางศิลาทอง 14 1 0 15 7 0 0 7 46.67%
10_บึงสามัคคี 3 3 0 6 3 1 0 4 66.67%
11_โกสัมพีนคร 24 0 1 25 16 0 0 16 64.00%
รวม 705 59 22 786 512 48 18 578 73.54 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดกำแพงเพชร

สิงหาคม 16, 2018 - กันยายน 15, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก279
2อื่นๆ155
3หลอดเลือดสมอง(Stroke)71
4กระดูกและข้อ60
5ตา49
6เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)28
7ENT28
8เด็ก27
9หลังผ่าตัด25
10เจ็บป่วยเรื้อรัง(HT)13

ข้อมูลช่วง: 16-08-2018 ถึง 15-09-2018 | ประมวลผล ณ :21-07-2019 21:38:07