อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 503 398 79.13
อำเภอ02 22 1 4.55
อำเภอ03 56 25 44.64
อำเภอ04 15 0 0.00
อำเภอ05 33 33 100.00
อำเภอ06 43 2 4.65
อำเภอ07 28 1 3.57
อำเภอ08 4 0 0.00
อำเภอ09 17 2 11.76
อำเภอ10 5 2 40.00
อำเภอ11 18 17 94.44
รวม 744 481 64.65
แยกรายอำเภอ ของ COCกำแพงเพชร
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCกำแพงเพชร ในทุกกลุ่มโรค

กันยายน 12, 2018 - ตุลาคม 12, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองกำแพงเพชร 456 42 5 503 355 40 3 398 79.13%
02_ไทรงาม 19 3 0 22 1 0 0 1 4.55%
03_คลองลาน 53 0 3 56 23 0 2 25 44.64%
04_ขาณุวรลักษบุรี 15 0 0 15 0 0 0.00%
05_คลองขลุง 33 0 0 33 33 0 0 33 100.00%
06_พรานกระต่าย 42 1 0 43 2 0 0 2 4.65%
07_ลานกระบือ 27 1 0 28 1 0 0 1 3.57%
08_ทรายทองวัฒนา 4 0 0 4 0 0 0.00%
09_ปางศิลาทอง 16 1 0 17 2 0 0 2 11.76%
10_บึงสามัคคี 3 2 0 5 1 1 0 2 40.00%
11_โกสัมพีนคร 18 0 0 18 17 0 0 17 94.44%
รวม 686 50 8 744 435 41 5 481 64.65 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดกำแพงเพชร

กันยายน 12, 2018 - ตุลาคม 12, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก317
2อื่นๆ131
3หลอดเลือดสมอง(Stroke)72
4กระดูกและข้อ55
5ตา52
6ENT26
7เด็ก22
8หลังผ่าตัด17
9เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)11
10เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)7

ข้อมูลช่วง: 12-09-2018 ถึง 12-10-2018 | ประมวลผล ณ :23-02-2019 11:04:42