อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 499 435 87.17
อำเภอ02 23 5 21.74
อำเภอ03 56 25 44.64
อำเภอ04 15 0 0.00
อำเภอ05 34 34 100.00
อำเภอ06 43 5 11.63
อำเภอ07 28 1 3.57
อำเภอ08 4 0 0.00
อำเภอ09 17 14 82.35
อำเภอ10 5 2 40.00
อำเภอ11 19 17 89.47
รวม 743 538 72.41
แยกรายอำเภอ ของ COCกำแพงเพชร
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCกำแพงเพชร ในทุกกลุ่มโรค

กันยายน 12, 2018 - ตุลาคม 12, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองกำแพงเพชร 452 42 5 499 390 41 4 435 87.17%
02_ไทรงาม 20 3 0 23 5 0 0 5 21.74%
03_คลองลาน 53 0 3 56 23 0 2 25 44.64%
04_ขาณุวรลักษบุรี 15 0 0 15 0 0 0.00%
05_คลองขลุง 34 0 0 34 34 0 0 34 100.00%
06_พรานกระต่าย 42 1 0 43 5 0 0 5 11.63%
07_ลานกระบือ 27 1 0 28 1 0 0 1 3.57%
08_ทรายทองวัฒนา 4 0 0 4 0 0 0.00%
09_ปางศิลาทอง 17 0 0 17 14 0 0 14 82.35%
10_บึงสามัคคี 3 2 0 5 1 1 0 2 40.00%
11_โกสัมพีนคร 19 0 0 19 17 0 0 17 89.47%
รวม 686 49 8 743 490 42 6 538 72.41 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดกำแพงเพชร

กันยายน 12, 2018 - ตุลาคม 12, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก316
2อื่นๆ131
3หลอดเลือดสมอง(Stroke)72
4กระดูกและข้อ55
5ตา52
6ENT26
7เด็ก22
8หลังผ่าตัด17
9เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)11
10เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)7

ข้อมูลช่วง: 12-09-2018 ถึง 12-10-2018 | ประมวลผล ณ :26-06-2019 16:16:46