พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP ในทุกกลุ่มโรค

สิงหาคม 16, 2018 - กันยายน 15, 2018
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 17 1 5.88 16 1 3 17.65 14 2 1 0 0.00
[00666] สสอ.ลานกระบือ (07-ลานกระบือ) 6 0 0.00 6 0 0 0.00 6 0 0 0 0.00
[11234] โรงพยาบาลลานกระบือ (07-ลานกระบือ) 1 1 100.00 0 1 2 200.00 0 1 0 0 0.00
[07236] รพ.สต.บ้านเกศกาสร ตำบลช่องลม (07-ลานกระบือ) 1 0 0.00 1 0 0 0.00 1 0 0 0 0.00
[25041] ศบส.เทศบาลตำบลช่องลม (07-ลานกระบือ) 1 0 0.00 1 0 0 0.00 1 0 0 0 0.00
[07237] รพ.สต.บ้านบึงมาลย์ ตำบลหนองหลวง (07-ลานกระบือ) 1 0 0.00 1 0 0 0.00 1 0 0 0 0.00
[07238] รพ.สต.บ้านหนองหลวง ตำบลหนองหลวง (07-ลานกระบือ) 2 0 0.00 2 0 1 50.00 0 1 1 0 0.00
[07239] รพ.สต.อินทรานุสรณ์ ตำบลโนนพลวง (07-ลานกระบือ) 1 0 0.00 1 0 0 0.00 1 0 0 0 0.00
[24065] ศบส.เทศบาลตำบลลานกระบือ (07-ลานกระบือ) 1 0 0.00 1 0 0 0.00 1 0 0 0 0.00
[07240] รพ.สต.บ้านลานตาบัว ตำบลประชาสุขสันต์ (07-ลานกระบือ) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[07241] รพ.สต.บ้านประชาสุขสันต์ ตำบลประชาสุขสันต์ (07-ลานกระบือ) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[07242] รพ.สต.บ้านประดู่งาม ตำบลบึงทับเรต (07-ลานกระบือ) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[07243] รพ.สต.จันทิมา ตำบลจันทิมา (07-ลานกระบือ) 3 0 0.00 3 0 0 0.00 3 0 0 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 17 1 5.88 16 1 3 17.65 14 2 1 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 16-08-2018 ถึง 15-09-2018 | ประมวลผล ณ :13-12-2019 03:19:07