พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP ในทุกกลุ่มโรค

สิงหาคม 16, 2018 - กันยายน 15, 2018
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 7 0 0.00 7 0 0 0.00 7 0 0 0 0.00
[00667] สสอ.ทรายทองวัฒนา (08-ทรายทองวัฒนา) 1 0 0.00 1 0 0 0.00 1 0 0 0 0.00
[07244] รพ.สต.บ้านหนองนกชุม ตำบลทุ่งทราย (08-ทรายทองวัฒนา) 2 0 0.00 2 0 0 0.00 2 0 0 0 0.00
[11235] โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา (08-ทรายทองวัฒนา) 2 0 0.00 2 0 0 0.00 2 0 0 0 0.00
[07245] รพ.สต.บ้านทุ่งทอง ตำบลทุ่งทอง (08-ทรายทองวัฒนา) 1 0 0.00 1 0 0 0.00 1 0 0 0 0.00
[07246] รพ.สต.บ้านถาวรวัฒนา ตำบลถาวรวัฒนา (08-ทรายทองวัฒนา) 1 0 0.00 1 0 0 0.00 1 0 0 0 0.00
[07247] รพ.สต.บ้านบึงสำราญ ตำบลถาวรวัฒนา (08-ทรายทองวัฒนา) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 7 0 0.00 7 0 0 0.00 7 0 0 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 16-08-2018 ถึง 15-09-2018 | ประมวลผล ณ :13-12-2019 02:05:47