พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP ในทุกกลุ่มโรค

สิงหาคม 16, 2018 - กันยายน 15, 2018
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 16 7 43.75 9 7 8 50.00 15 1 0 0 0.00
[07248] รพ.สต.บ้านหนองหล่ม ตำบลโพธิ์ทอง (09-ปางศิลาทอง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[07249] รพ.สต.บ้านท่าขึ้น ตำบลโพธิ์ทอง (09-ปางศิลาทอง) 2 2 100.00 0 2 3 150.00 2 0 0 0 0.00
[00668] สสอ.ปางศิลาทอง (09-ปางศิลาทอง) 5 0 0.00 5 0 0 0.00 5 0 0 0 0.00
[07250] รพ.สต.บ้านหินดาต ตำบลหินดาต (09-ปางศิลาทอง) 4 3 75.00 1 3 3 75.00 3 1 0 0 0.00
[11236] โรงพยาบาลปางศิลาทอง (09-ปางศิลาทอง) 1 0 0.00 1 0 0 0.00 1 0 0 0 0.00
[07252] รพ.สต.บ้านเพชรเจริญ ตำบลปางตาไว (09-ปางศิลาทอง) 1 0 0.00 1 0 0 0.00 1 0 0 0 0.00
[10557] รพ.สต.บ้านคลองปลาสร้อย ตำบลปางตาไว (09-ปางศิลาทอง) 3 2 66.67 1 2 2 66.67 3 0 0 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 16 7 43.75 9 7 8 50.00 15 1 0 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 16-08-2018 ถึง 15-09-2018 | ประมวลผล ณ :26-05-2020 02:19:30