พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP ในทุกกลุ่มโรค

สิงหาคม 16, 2018 - กันยายน 15, 2018
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 6 4 66.67 2 4 3 50.00 3 3 0 0 0.00
[07253] รพ.สต.บึงบ้าน ตำบลบึงสามัคคี (10-บึงสามัคคี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[14040] รพ.สต.บ้านทุ่งซ่าน ตำบลบึงสามัคคี (10-บึงสามัคคี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[07254] รพ.สต.บ้านชายเคือง ตำบลวังชะโอน (10-บึงสามัคคี) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[07255] รพ.สต.วังชะโอน ตำบลวังชะโอน (10-บึงสามัคคี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[00669] สสอ.บึงสามัคคี (10-บึงสามัคคี) 2 0 0.00 2 0 0 0.00 0 2 0 0 0.00
[14135] โรงพยาบาลบึงสามัคคี (10-บึงสามัคคี) 2 2 100.00 0 2 1 50.00 1 1 0 0 0.00
[07257] รพ.สต.โนนพลวง ตำบลเทพนิมิต (10-บึงสามัคคี) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[14041] รพ.สต.บ้านโพธิ์เอน ตำบลเทพนิมิตร (10-บึงสามัคคี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 6 4 66.67 2 4 3 50.00 3 3 0 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 16-08-2018 ถึง 15-09-2018 | ประมวลผล ณ :13-12-2019 02:26:59