พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP ในทุกกลุ่มโรค

สิงหาคม 16, 2018 - กันยายน 15, 2018
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 24 16 66.67 9 15 38 158.33 23 0 1 0 0.00
[00670] สสอ.โกสัมพีนคร (11-โกสัมพีนคร) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[07258] รพ.สต.บ้านท่าคูณ ตำบลโกสัมพี (11-โกสัมพีนคร) 1 1 100.00 0 1 2 200.00 1 0 0 0 0.00
[07259] รพ.สต.บ้านหนองแดน ตำบลโกสัมพี (11-โกสัมพีนคร) 2 1 50.00 1 1 1 50.00 2 0 0 0 0.00
[07260] รพ.สต.บ้านคลองเมือง 3 ตำบลโกสัมพี (11-โกสัมพีนคร) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[07261] รพ.สต.โกสัมพี ตำบลโกสัมพี (11-โกสัมพีนคร) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[07262] รพ.สต.บ้านท่าพุทรา ตำบลโกสัมพี (11-โกสัมพีนคร) 6 0 0.00 6 0 0 0.00 5 0 1 0 0.00
[07263] รพ.สต.โนนสมบูรณ์ ตำบลโกสัมพี (11-โกสัมพีนคร) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 2 0 0 0 0.00
[28010] โรงพยาบาลโกสัมพีนคร (11-โกสัมพีนคร) 2 1 50.00 1 1 1 50.00 2 0 0 0 0.00
[07264] รพ.สต.บ้านเกาะรากเสียด ตำบลเพชรชมภู (11-โกสัมพีนคร) 4 4 100.00 1 3 11 275.00 4 0 0 0 0.00
[07265] รพ.สต.บ้านลานดอกไม้ตำบลลานดอกไม้ตก (11-โกสัมพีนคร) 7 7 100.00 0 7 21 300.00 7 0 0 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 24 16 66.67 9 15 38 158.33 23 0 1 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 16-08-2018 ถึง 15-09-2018 | ประมวลผล ณ :13-12-2019 02:46:51