พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP ในทุกกลุ่มโรค

สิงหาคม 16, 2018 - กันยายน 15, 2018
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 23 2 8.70 21 2 4 17.39 19 3 1 0 0.00
[00661] สสอ.ไทรงาม (02-ไทรงาม) 6 0 0.00 6 0 0 0.00 6 0 0 0 0.00
[11229] โรงพยาบาลไทรงาม (02-ไทรงาม) 5 0 0.00 5 0 0 0.00 2 2 1 0 0.00
[07173] รพ.สต.บ้านใหม่เจริญพร ตำบลหนองคล้า (02-ไทรงาม) 2 0 0.00 2 0 0 0.00 2 0 0 0 0.00
[07174] รพ.สต.เนินกรอย ตำบลหนองทอง (02-ไทรงาม) 1 0 0.00 1 0 0 0.00 1 0 0 0 0.00
[07175] รพ.สต.บ้านโนนใหญ่ ตำบลหนองทอง (02-ไทรงาม) 1 0 0.00 1 0 0 0.00 1 0 0 0 0.00
[07176] รพ.สต.บ้านสักขี ตำบลหนองไม้กอง (02-ไทรงาม) 1 1 100.00 0 1 3 300.00 1 0 0 0 0.00
[07177] รพ.สต.แม่ยื้อ ตำบลหนองไม้กอง (02-ไทรงาม) 2 0 0.00 2 0 0 0.00 2 0 0 0 0.00
[07178] รพ.สต.บ้านมหาชัย ตำบลมหาชัย (02-ไทรงาม) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[07179] รพ.สต.บ้านแก้วสุวรรณ ตำบลมหาชัย (02-ไทรงาม) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[07180] รพ.สต.บ้านบ่อแก้ว ตำบลพานทอง (02-ไทรงาม) 3 0 0.00 3 0 0 0.00 2 1 0 0 0.00
[07181] รพ.สต.หนองแม่แตง ตำบลหนองแม่แตง (02-ไทรงาม) 1 0 0.00 1 0 0 0.00 1 0 0 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 23 2 8.70 21 2 4 17.39 19 3 1 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 16-08-2018 ถึง 15-09-2018 | ประมวลผล ณ :13-12-2019 03:01:42