พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP ในทุกกลุ่มโรค

สิงหาคม 16, 2018 - กันยายน 15, 2018
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 41 22 53.66 19 22 49 119.51 39 0 2 0 0.00
[00662] สสอ.คลองลาน (03-คลองลาน) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[07182] รพ.สต.บ้านบึงหล่ม ตำบลคลองน้ำไหล (03-คลองลาน) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[11230] โรงพยาบาลคลองลาน (03-คลองลาน) 12 12 100.00 0 12 24 200.00 12 0 0 0 0.00
[07183] รพ.สต.โป่งน้ำรอ้น ตำบลโป่งน้ำร้อน (03-คลองลาน) 2 2 100.00 0 2 6 300.00 2 0 0 0 0.00
[07184] รพ.สต.คลองมดแดง ตำบลโป่งน้ำร้อน (03-คลองลาน) 1 1 100.00 0 1 2 200.00 0 0 1 0 0.00
[07185] รพ.สต.บ้านคลองไพร ตำบลโป่งน้ำร้อน (03-คลองลาน) 2 0 0.00 2 0 0 0.00 2 0 0 0 0.00
[26104] รพ.สต.บ้านป่าคา (03-คลองลาน) 4 0 0.00 4 0 0 0.00 4 0 0 0 0.00
[07186] รพ.สต.คลองลาน ตำบลคลองลาน (03-คลองลาน) 8 0 0.00 8 0 0 0.00 7 0 1 0 0.00
[07187] รพ.สต.บ้านปากคลองลาน ตำบลคลองลานพัฒนา (03-คลองลาน) 2 0 0.00 2 0 0 0.00 2 0 0 0 0.00
[07188] รพ.สต.บ้านคลองเตย ตำบลคลองลานพัฒนา (03-คลองลาน) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[07189] รพ.สต.บ้านโชคชัยพัฒนา ตำบลคลองลานพัฒนา (03-คลองลาน) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[07190] รพ.สต.หนองน้ำขุ่น ตำบลสักงาม (03-คลองลาน) 6 6 100.00 0 6 16 266.67 6 0 0 0 0.00
[07191] รพ.สต.คลองแขยง ตำบลสักงาม (03-คลองลาน) 3 0 0.00 3 0 0 0.00 3 0 0 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 41 22 53.66 19 22 49 119.51 39 0 2 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 16-08-2018 ถึง 15-09-2018 | ประมวลผล ณ :13-12-2019 02:47:12