พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP ในทุกกลุ่มโรค

สิงหาคม 16, 2018 - กันยายน 15, 2018
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 22 2 9.09 20 2 3 13.64 21 1 0 0 0.00
[07192] รพ.สต.ยางสูง ตำบลยางสูง (04-ขาณุวรลักษบุรี) 1 0 0.00 1 0 0 0.00 1 0 0 0 0.00
[07193] รพ.สต.ป่าพุทรา ตำบลป่าพุทรา (04-ขาณุวรลักษบุรี) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 2 0 0 0 0.00
[00663] สสอ.ขาณุวรลักษบุรี (04-ขาณุวรลักษบุรี) 7 0 0.00 7 0 0 0.00 7 0 0 0 0.00
[11231] โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี (04-ขาณุวรลักษบุรี) 1 0 0.00 1 0 0 0.00 1 0 0 0 0.00
[07194] รพ.สต.สลกบาตร ตำบลสลกบาตร (04-ขาณุวรลักษบุรี) 3 0 0.00 3 0 0 0.00 3 0 0 0 0.00
[07195] รพ.สต.บ่อถ้ำ ตำบลบ่อถ้ำ (04-ขาณุวรลักษบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[14039] รพ.สต.บ้านส่องตาแล ตำบลบ่อถ้ำ (04-ขาณุวรลักษบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[07196] รพ.สต.ดอนโค้ง ตำบลดอนแตง (04-ขาณุวรลักษบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[07197] รพ.สต.ดอนแตง ตำบลดอนแตง (04-ขาณุวรลักษบุรี) 1 0 0.00 1 0 0 0.00 1 0 0 0 0.00
[07198] รพ.สต.วังชะพลู ตำบลวังชะพลู (04-ขาณุวรลักษบุรี) 2 0 0.00 2 0 1 50.00 1 1 0 0 0.00
[07199] รพ.สต.บ้านหนองชุมแสง ตำบลวังชะพลู (04-ขาณุวรลักษบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[07200] รพ.สต.โค้งไผ่ ตำบลโค้งไผ่ (04-ขาณุวรลักษบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[07201] รพ.สต.บ้านวังน้ำพุ ตำบลโค้งไผ่ (04-ขาณุวรลักษบุรี) 1 0 0.00 1 0 0 0.00 1 0 0 0 0.00
[07202] รพ.สต.ศรีไพศาล ตำบลปางมะค่า (04-ขาณุวรลักษบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[07203] รพ.สต.ปางมะค่า ตำบลปางมะค่า (04-ขาณุวรลักษบุรี) 1 0 0.00 1 0 0 0.00 1 0 0 0 0.00
[07204] รพ.สต.บ้านเกาะแก้ว ตำบลปางมะค่า (04-ขาณุวรลักษบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[15019] รพ.สต.บ้านมอสมบูรณ์ ตำบลปางมะค่า (04-ขาณุวรลักษบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[07205] รพ.สต.บ้านวังหามแห ตำบลวังหามแห (04-ขาณุวรลักษบุรี) 3 0 0.00 3 0 0 0.00 3 0 0 0 0.00
[07206] รพ.สต.โนนตารอด ตำบลเกาะตาล (04-ขาณุวรลักษบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 22 2 9.09 20 2 3 13.64 21 1 0 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 16-08-2018 ถึง 15-09-2018 | ประมวลผล ณ :13-12-2019 02:33:39